දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිලිගැනිමට විශාල ජනගගක් පාරට පැමිණෙයි/ Cricket team come Cricketinbuz

දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිලිගැනිමට විශාල ජනගගක් පාරට පැමිණෙයි/ Cricket team come

දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිලිගැනිමට විශාල ජනගගක් පාරට පැමිණෙයි/ Cricket team come Detail

#srilankacricketteam#asiacup2022#

Sri lanka Cricket team come to Sri lanka

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.