පොඩි මාලිට 2023ත් IPL ක්‍රීඩා කරන්න පුලුවන් වෙයිද ? මෙන්න ඒ ගැන ඊයේ දෝනි කීව දේ / Cricket Lookaya Cricketinbuz

පොඩි මාලිට 2023ත් IPL ක්‍රීඩා කරන්න පුලුවන් වෙයිද ? මෙන්න ඒ ගැන ඊයේ දෝනි කීව දේ / Cricket Lookaya

පොඩි මාලිට 2023ත් IPL ක්‍රීඩා කරන්න පුලුවන් වෙයිද ? මෙන්න ඒ ගැන ඊයේ දෝනි කීව දේ / Cricket Lookaya Detail

මතීෂ පොඩි කොල්ලට මාලිගේ වගකීම දෝනි දෙයි,පන්දුවාර හතරෙදි මතීෂට අද වුන දේ
https://youtu.be/yWfrRTbburs

#Matheesa_Pathirana_And_MS_Dhoni_CSK #

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.